Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

 

A Bonoland Kft. (2481 Velence, Velence Vasút utca 15/A, Cégjegyzékszám: 07-09-030128, képviseli: Török János ügyvezető) a következő tájékoztató szerint jár el az internetes felületen regisztrált természetes személyek adataival kapcsolatban.

Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt, tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. Különös tekintettel az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról valamint az adatkezelésre jogosultak köréről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi webhelyen: lakasszepitok.com.

Az felület célja, hogy a regisztrált Felhasználók tájékoztatást kapjanak az Adatkezelő tevékenységéről. Ezért a felület a regisztrált Felhasználók által rögzített személyes adatokat is kezeli, mely adatkezelésekre a jelen Tájékoztató az irányadó.

A Felhasználó a regisztrációval elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.

Az adatkezelő jogosult a jelen tájékoztatót a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével bármikor egyoldalúan módosítani. A módosítások a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.Fogalmak

 

Érintett: Felhasználó által megadott természetes személyek, kiket a rendszerben tárolt adatok alapján azonosítani lehet.

Felhasználó: A rendszert használó magánszemély vagy gazdálkodó szervezet, ideértve az egyéni vállalkozót és az egyéni céget is.

Személyes adat: Az érintettre vonatkozó bármely információ.

Adatkezelő: Bonoland Kft.(Székhely: 2481 Velence, Vasút utca 15/A., Levelezési cím: u.a. Cégjegyzékszám: 07-09-030128, képviseli: Török János, ügyvezető).

Adatkezelés: A rendszerben rögzített adatokokkal végzett bármely művelet ide értve a rögzítést is.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében adatot kezel.

 

Alapelvek

Az Adatkezelő maradéktalanul szem előtt tartja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének az alapelvekre vonatkozó rendelkezéseit és eljárásrendjébe beépíti az adatok személyi, műszaki, fizikai és informatikai védelmét.

 

Felhasználó felelősségi köre

Amennyiben a Felhasználó nem saját adatait adja meg, hanem egyéb természetes személyét a rendszerbe történő regisztráció során vagy azt követően, a Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tegye meg. Ezek meglétét az Adatkezelő vizsgálni nem köteles.

A Felhasználó köteles gondoskodni az általa regisztrált adatok pontosságáról és naprakészségéről. A Felhasználó az adatok módosítását a menüben teheti meg vagy kérheti az Adatkezelőt a módosításra a VII. pontban megadott elérhetőségeken keresztül.

 

Adatkezelési célok és feltételrendszereik

Az Adatkezelő személyes adatokat az alábbi célokból kezel:

 

Kapcsolattartás a Felhasználóval.

A Felhasználó a rendszerbe abból a célból regisztrál, hogy az Adatkezelő szolgáltatásairól, akcióiról, tevékenységéről folyamatos tájékoztatást kapjon.

Kezelt adatok köre a Felhasználó esetében:

E-mail cím.

Adatkezelés jogalapja:

Az Érintett hozzájárulása

Adatkezelés időtartama:

A szerződés (regisztráció) megszűnését követően a Felhasználó adatai és az általa megadott összes személy adata törlésre kerül 24 órán belül.

Adattovábbítás:

Adattovábbítás nem történik

 

Adatokhoz való hozzáférés, adatok kiadás, adatok tárolása.

Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy

  • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza és korlátozza.
  • csak a rendszer üzemeltetésének legfelső (admin) jogosultságú személyei férhessenek az adatokhoz és csak olyan mértékben, ami minimálisan szükséges a feladatuk ellátásához.
  • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel válassza ki.
  • gondoskodjon a kezelt adatok integritásáról, hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő az Érintett adatokat a fentebb meghatározott ideig tárolja, azt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek.

 

Az Érintett jogai.

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogok illetik meg:

Átlátható tájékoztatáshoz való jog: Az Érintettnek az adatkezelést megelőzően és közben is joga van, hogy az adatokról és az azokkal végzett műveletekről tájékoztatást kapjon.

Hozzáférés joga: Az Érintettnek joga, hogy információt kérjen az adatkezelés minden eleméről.

Helyesbítéshez való jog: Az Érintettnek kezdeményezheti az adatok helyesbítését.

Törléshez való jog: Az Érintette kérheti adatai törlését.

Korlátozás joga: Korlátozhatja az Érintett a hozzáférést, ha az jogellenesen történik.

Visszavonás joga: Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az Érintettek jogaikkal bármikor élhetnek, az erre vonatkozó kérelmeiket az alábbi elérhetőségeken tehetik meg:

lakasszepitok.com és/vagy info@lakasszepitok.com2481 Velence, Vasút utca 15/A.

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja és haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül elintézi, vagy azt indoklással együtt elutasítja. A döntésről az érintettet írásban tájékoztatja. Az ügyintézés során kezelt adatokat egy évig tárolja, majd az ügyintézés adatai törlésre kerülnek.

Az érintett bármikor élhet panasszal az adatkezeléssel szemben az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein.
Jogorvoslati panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatósághoz.
Bírósági eljárást kezdeményezhet a lakhelye szerinti vagy az Adatkezelő székhelye szerinti bíróságon.


Kelt: Velence, 2020. november.20.

Copyright © 2022. | Bonoland Kft. | Minden jog fenntartva!

error: Lakásszépítő Stúdió ©