Általános szerződési feltételek

A Szolgáltató

Weboldal:  www.lakasszepitok.com  (továbbiakban: „honlapok” vagy „honlap”)

Üzemeltető:

Bonoland Kft. (a továbbiakban: “Szolgáltató”)

Székhely: 2481 Velence, Vasút u.15/A.

Cégjegyzékszáma: 07-09-030128 (Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve)

Adószáma: 26771285-2-07

Adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: hamarosan feltöltésre kerül

 

I. Feliratkozás/Regisztráció feltételei

A lakasszepitok.com oldalon történő hírlevélre, blog értesítőre való feliratkozás és bárminemű ingyenes tanulmány letöltése önkéntesen történik és a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti.

Az Üzemeltető jogai

A feliratkozással a felhasználó előzetes hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a honlapot üzemeltető Bonoland Kft.-től elektronikus vagy postai levelet, SMS-t fogadjon, amelyek bizonyos esetekben a hasznos információk mellett további, akár más üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak.

 

II. Adatvédelmi és jogi nyilatkozat, kezelések igénybevételének feltétele

Lásd: Adatkezelési tájékoztató

 

III. A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei

1. A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Megrendelő) minden olyan, 16 év feletti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében az információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm.rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt. Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen ”Szerződő Felek vagy Felek”.

2. Megrendelő a honlapon aktuálisan a Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybe vételével (a honlap használata során a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

IV. A szolgáltatás tárgya, megrendelés

A Szolgáltatás tárgya:

A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi a Honlapon aktuálisan található szolgáltatás és az azokhoz kapcsolódó termék (a továbbiakban együttesen: „termék”).

A termék megrendelését kizárólag elektronikus úton lehetséges leadni.

Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalon a termékkel kapcsolatos adatok a lehető legpontosabbak legyenek.

A megrendelés:

A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF megsértőit, vagy egyébként etikátlanul, vagy a Szolgáltató érdekeinek veszélyeztetőit a Szolgáltatás igénybevételéből kizárja.

A honlapon történő megrendelés esetén a megrendelt termékhez esetlegesen járó bónuszt vagy kupont a Szolgáltató térítésmentesen bocsátja a megrendelő rendelkezésére. A termékhez járó bónuszt vagy kupont a Szolgáltató bármikor és bármilyen formában jogosult egyoldalúan – saját mérlegelése alapján – módosítani vagy akár megszüntetni.

A termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; e-mail cím; mobilszám annak érdekében, hogy szükség esetén a Szervező egyeztethessen a Megrendelővel)

Számlázási adatok: Cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám);

Postázási adatok, amennyiben a postázási cím nem egyezik meg a számlázási címmel: utca, házszám, város, irányítószám

A termék megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál a termék megrendelésére csak futárszolgálattal történő szállítás útján van lehetőség. Megrendelő személyes vagy egyéb módon történő átvételi lehetőséget jelenleg nem biztosít.

Megrendelő a regisztrációkor megadott adatait a teljesítés megkezdéséig bármikor módosíthatja.

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül és utólagosan az iktatási számon hozzáférhető, visszakereshető. Ezen szerződés nyelve a magyar és Magyarország vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályai irányadóak rá.

Egyéb szolgáltatások esetén, mint például:

  • Ingatlanok eladásra történő felkészítése (Home Staging);
  • Nem saját tulajdonú ingatlanok értékesítése;
  • Lakberendezés;

külön szerződés készül, melyet szerződő felek aláírnak. Ezen szerződések is iktatásra, archiválásra kerülnek és utólagosan az iktatási számon hozzáférhetőek, visszakereshetők. Ezen szerződések nyelve is a magyar és Magyarország vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályai irányadók rá.

 

V. Elállás, felelősség

Elállás:

Megrendelő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozata útján, illetőleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Megrendelő elállási jogát továbbá a megrendelés visszaigazolásának (szerződés megkötésének napja) és a szolgáltatás igénybevételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni.

Szolgáltató köteles Megrendelő elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Felelősség:

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget,

  • olyan működési hibáért esetén, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon vagy a megrendelését leadja.
  • Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

VI. Jogi nyilatkozat

A honlap felhasználója tudomásul veszi, hogy jelen az oldal böngészésével, valamint az azon található ingyenesen vagy megvásárolható módon letölthető tartalmak letöltésével a honlap üzemeltetőjének, a Bonoland Kft , illetve Török János (továbbiakban: üzemeltető vagy szerző) a szellemi tulajdonát képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használhatja fel.

A honlapon és minden más felhasználási területen használt Lakásszépítő Stúdió ill. lakasszepitok.com logó és ennek minden változatának teljeskörű felhasználási joga a Bonoland Kft. kizárólagos tulajdona, annak jogtalan másolása, felhasználása, nagymértékben hasonló felhasználása szerzői jogi törvénybe ütközik. A jogtalan másolás, felhasználás jogi következményeit felhasználó viselni köteles.

Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap vagy akár annak egy részletének vagy bármely alkotóelemének (pl.: termék, szolgáltatás) üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása vagy egyéb módon történő felhasználása.

A Szolgáltató továbbá minden jogát fenntartja a honlapon található valamennyi termék megjelenítése, népszerűsítése, terjesztése, illetve az esetlegesen kapcsolódó valamennyi szolgáltatás, valamint az általa jogszerűen használt domain nevek vonatkozásában.

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi jogkövetkezményeket vonja maga után. Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen, a jogsértő előzetes felszólítása nélkül, azonnal jogi úton fellépjen.

Az a személy, aki a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül másolta, többszörözte, nyilvánosságra hozta, a honlap anyagát, jogszerűtlenül járt el. Vele szemben a Szolgáltató kötbért állapíthat meg, melyet követelhet a jogsértőtől, a jogtalanul felhasznált oldalak vonatkozásában. Ennek összege napi 100.000 Ft + ÁFA/oldal, azaz napi százezer forint valamint az általános forgalmi adó a jogsértés időszakára. A jogsértő felhasználó a kötbéren túlmenően köteles a Szolgáltatónak a jogsértésből eredő egyéb kárait, költségeit is megtéríteni.

 

VII. A szolgáltatás ellenértéke, fizetési feltételek

A Szolgáltató a honlapon feltünteti a mindenkori aktuális szolgáltatási árait.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a weblapon feltüntetett árlista tartalmaz alap szolgáltatásokat, melyek a Szolgáltató tevékenységének jellegéből fakadóan egyedi árajánlat alapján változhatnak.

Ennek pontos mértékéről Megrendelőt a Szolgáltató a szolgáltatás igénybevétele előtt tájékoztatni köteles..

A szolgáltatások az alábbi módon fizethetők:

Számla ellenében előre utalással, illetve az adott szolgáltatásra kötött szerződésben foglaltak szerint

Tárhely szolgáltató:

DotRooll Kft.

Székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5

Weboldala: https://dotroll.com/

E-mail címe: support@dotroll.com
Telefonszáma:   (+36) 1/432-3232

 

VIII. Egyéb rendelkezések

A cookie, hírlevél és DM, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi Nyilatkozat előírásai az irányadók.

Szolgáltató jogosult a közízlést, Szolgáltató üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések – saját mérlegelése alapján történő – törlésére.

Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan írásban, vagy telefonon kérhet tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken, illetve jelentheti be panaszát munkanapokon 9:00-17:00 között:

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Fejér Megyei Békéltető Testület Gazdaság Háza, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon: (+36) 22/510-310; e-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Felek a Békéltető Testület igénybevétele hiányában jogosultak a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt jogaikat, követeléseiket és a vitás kérdéseket érvényesíteni.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók.

 

 

Hatályos: 2021. február 1. napjától visszavonásig és/vagy módosításig.

Copyright © 2022. | Bonoland Kft. | Minden jog fenntartva!

error: Lakásszépítő Stúdió ©